Ana Sayfa İlan ve duyurular 5 Temmuz 2021

Konya Altınekin Belediyesi 6 memur alacak

Konya Altınekin Belediye Başkanlığı’na 6 memur alımı yapılacaktır.

ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KERE ATANMAK ÜZERE

MEMUR ALIM İLANI

Konya – Altınekin Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öbür koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş memur ve zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL KAİDELERİ:

İlan edilen memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak,

g) Hangi takıma müracaat yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna nazaran ilan edilen sırf bir takıma müracaat yapacaktır.)

2) MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KAİDELER:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanı almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru takımına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci unsuru’nun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A hususunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru takımı için; İmtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru takımına müracaat yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanlarına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

a) Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.altinekin.bel.tr ) temin edilebilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Zabıta Memuru takımına müracaat yapacaklar için şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaat esnasında istenilen evrakları ile birlikte 10/08/2021 İle 12/08/2021 tarihleri ortasında (mesai saatleri arasında) Ölmez Mahallesi Belediye meydanı No: 1 Altınekin/KONYA binası içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin altinekin.bel.tr internet adresine,

c) Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No:1

Altınekin/KONYA adresine gönderebileceklerdir.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

e) Zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup, adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Altınekin Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü’ne istenilen dokümanlarla birlikte şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

f) Posta ile yahut başka formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

g) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı imtihana, memur takımları için kelamlı imtihana çağrılacaktır,

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vaktini 18/08/2021 tarihinde Belediyemiz www.altinekin.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

– Zabıta Memuru alımı için; kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan 31/08/2021 tarihinde saat :10:00’da Konya-Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Altınekin/KONYA) adresinde yapılacaktır.. Kelamlı ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

– Memur alımı için; kelamlı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihan 31/08/2021 tarihinde saat :13.30’da Konya Altınekin Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Kelamlı imtihan birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihan Bahisleri:

a) Kelamlı imtihan;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat, hususları ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

b) Zabıta Memuru için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

7) İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur takımı imtihanında kıymetlendirme:

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

İmtihanda kıymetlendirme; Kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın % 50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması koşuldur. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site apk Uzman Tescil