Ana Sayfa İlan ve duyurular 6 Temmuz 2021

Çorum Bayat Belediyesi 3 memur alacak

ÇORUM İLİ BAYAT BELEDİYESİ BİRİNCİ KERE ATANMAK

ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Bayat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takıma açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş itfaiye eri takımı için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1)BAŞVURU GENEL KAİDELERİ:

İlan edilen itfaiye eri takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak.

f) İlan edilen takım için aranan öteki müracaat kurallarını taşımak.

2)BAŞVURU ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri takım unvanı için mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımın karşısındaki puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A unsurundaki özel kaidelere nazaran, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Sıhhat açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

a) Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut belediyemizin internet sayfasından www.corumbayat.bel.tr temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

. Üstte sayılan müracaat dokümanları ile birlikte, 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Bayat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla bağlar Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Posta ve mail yolu ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

. Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır.

. İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

  • İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

. İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6)SINAVIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Kelamlı ve uygulamalı imtihan 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihanlar birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

İtfaiye eri imtihanı kelamlı ve uygulamalı olmak üzere iki kısım halinde yapılacaktır.

İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

İmtihan Mevzuları:

1. Kelamlı İmtihan

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularını kapsar.

2. Uygulamalı İmtihan

. İtfaiye eri takımı için, takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda, yapılır.

7)SINAV KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan, 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir.

b) İmtihanda kıymetlendirme; İtfaiye eri takımı için, kelamlı imtihanın %40’ı, uygulamalı imtihanın %60’ı alınarak imtihan puanı hesaplanır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kaidedir.

c) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu hususun (b) bendinde belirtilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdir de imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site by Uzman Tescil