Ana Sayfa İlan ve duyurular 9 Temmuz 2021

KPSS tercihleri ve kazai rüşte dair Danıştay İDDK kararı

Uzun müddettir gündem olan kazai rüşt kararıyla ilgili son kararı Danıştay İDDK verdi

Sıhhat Bakanlığında yaşanan olayda, birinci yardım ve acil bakım teknisyeni olan bir aday, 2013/1 KPSS tercih süreçlerinde sıhhat çalışanı olarak yerleşmiş, kazai rüşt kararını yerleşme sonrası ancak atama öncesinde alarak Sıhhat Bakanlığına vermiştir.

Bakanlık son müracaat tarihi itibariyle kazai rüşt kararı alınmadığı için atama sürecini reddetmiştir.

Açılan davada, Ankara 12. Yönetim Mahkemesi, kazai rüşt kararının atama sırasında temin edilmiş olmasından ötürü, yönetimin atamayı yapmama sürecini iptal etmiştir.
Danıştay ise yönetim mahkemesi kararını bozmuş, yönetim mahkemesi kararında ısrar edince bu defa belgeyi Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi görüşmüştür. Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası kazai rüşt kararının atamanın yapılacağı tarih itibariyle değil, tercih süreçlerinin son müracaat tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar vermiştir.

İDARİ DAVA DAİRELERİ KONSEYİ
Temel No: 2019/3321

Karar No: 2020/819

Karar tarihi: 02.06.2020

İSTEMİN KONUSU:

Ankara 15. Yönetim Mahkemesinin 19/09/2019 tarih ve E:2019/1610, K:2019/1362 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

KPSS 2013/1 yerleştirme sonuçlarına nazaran Kilis vilayetine birinci yardım ve acil bakım teknisyeni olarak yerleştirmesi yapılan davacının, tercih süreçlerinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamadığı ve tıpkı tarih prestijiyle kazai rüşt kararı da almadığından bahisle, atamasının yapılmamasına ait sürecin iptali istenilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Ankara 15. Yönetim Mahkemesinin 28/02/2014 tarih ve E:2013/1180, K:2014/173 sayılı kararıyla; davacının, ÖSYM tarafından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı bünyesinde Kilis ili Sıhhat Memuru takımına 04/07/2013 tarihinde yerleştirilmesi sonrasında davalı yönetime atama istemiyle başvurduğu 15/07/2013 tarihinden evvel Mahkeme tarafından ergin kılındığı ve dolasıyla atamasının yapılması için başvurduğu tarih prestijiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. hususunda belirtilen yaş koşulunu taşıdığı anlaşılarak, 657 sayılı Kanun’daki açık düzenlemeye karşın Yerleştirme Kılavuzunda getirilen aksi istikametteki düzenleme temel alınarak yerleştirilmiş olduğu Kilis ili Birinci Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği takımına atamasının yapılmamasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmediği gerekçesiyle sürecin iptaline karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 22/11/2017 tarih ve E:2014/6477, K:2017/5846 sayılı kararıyla;

Dava konusu Yönetmelik kararlarının bir bütün olarak incelenmesinden; getirilen kuralların, imtihan, yerleştirme ve atama süreçlerinin belirli bir nizam içerisinde yürütülmesi, adayların haklarının garantiye alınması, yükümlülüklerinin evvelden belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının işçi gereksinimlerinin vaktinde karşılanması maksadını taşıdığının anlaşıldığı; bu hedefler güdüldüğü için, atanılacak takımlar için belirlenen şartların adaylarda bulunup bulunmadığının, yapılacak atama süreçlerinin temelini teşkil eden ve atama süreçlerinden farklı olarak değerlendirilemeyecek olan yerleştirme etabında ÖSYM tarafından; atama etabında ise, kurulacak komisyon tarafından incelenmesinin öngörüldüğü,

KPSS 2013/1 yerleştirme sonuçlarına nazaran Kilis vilayetine “sağlık memuru” olarak yerleştirilen davacının, atamasının yapılması için yaptığı müracaatın, tercihlerin son günü olan 03/07/2013 tarihi prestijiyle 18 yaşını ikmal etmediği ve birebir tarih prestijiyle kazai rüşt kararı da almadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine davanın açıldığı, bu ortada davacının Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinden 09/07/2013 tarih ve E:2013/605, K:2013/754 sayılı kazai rüşt kararını aldığının anlaşıldığı,

Bu durumda, 12/10/1995 doğum tarihli olan davacının, tercih süreçlerine son müracaatın alındığı 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonra, 09/07/2013 tarihinde kazai rüşt kararı almış olduğu anlaşıldığından, atanmamasına ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, Ankara 15. Yönetim Mahkemesinin 28/02/2014 tarih ve E:2013/1180, K:2014/173 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

Ankara 15. Yönetim Mahkemesinin 19/09/2019 tarih ve E:2019/1610, K:2019/1362sayılı kararıyla, dava konusu sürecin iptali yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim tarafından; KPSS 2013/1 yerleştirme sonuçlarına nazaran Kilis vilayetine “sağlık memuru” olarak yerleştirilen davacının, atamasının yapılması için gerekli olan tercihin son günü prestijiyle kazai rüşt kararı almadığı, tercihlerin son günü olan 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonra bu kararı aldığı açık olduğundan, hakkında tesis edilen sürecin yöntem ve hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

KPSS 2013/1 yerleştirme periyodunda tercihte bulunan ve KPSS’den aldığı puana nazaran sıhhat memuru olarak Kilis vilayetine yerleştirilen davacının, Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinden 09/07/2013 tarih ve E:2013/605, K:2013/754sayılı kararı ile Türk Uygar Kanunu’nun 12. unsuru uyarınca ergin kılınmasına karar verildiği, kelam konusu kazai rüşt kararı ve davalı idarece istenen öbür dokümanlarla birlikte atamasının yapılması talebiyle yönetime başvurduğu; davalı yönetim tarafından ise, KPSS 2013/1 Tercih Kılavuzu kararları uyarınca kazai rüşt kararının, tercih süreçlerinin son günü olan 03/07/2013 tarihinden sonra alındığı gerekçesiyle atamasının yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel kaideleri düzenleyen 48.maddesinin “genel şartlar” başlıklı (A) bendinin 2 numaralı alt bendinde, bu Kanun’un 40. hususundaki yaş kuralını taşımak gerektiği belirtilmiş; anılan hususun göndermede bulunduğu 40. unsurda ise, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların devlet memuru olabileceği, bir meslek yahut sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Uygar Kanunu’nun 12. unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almak koşuluyla devlet memurluklarına atanabilecekleri karara bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun’un 50. unsurunda, devlet kamu hizmet ve misyonlarına devlet memuru olarak atanacakların açılacak devlet memurluğu imtihanlarına girmelerinin ve imtihanı kazanmalarının kural olduğu, imtihanların yapılmasına dair metot ve temeller ile imtihana tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve vazifeler ve bunların tabi olacağı temellerin Devlet İşçi Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenleneceği kararına yer verilmiştir.

Kamu Misyonlarına Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ile, Devlet memurluğuna atanacaklarla ilgili olarak yapılacak imtihanların yordam ve temelleri detaylı bir halde belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin davacıyı da kapsayan “B Kümesi Takımlara Atanacakların Yerleştirilmesi” başlıklı Dördüncü Kısmında, imtihan sonuçlarına nazaran ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme süreçleri ve bu yerleştirme süreçlerine nazaran kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak atama süreçlerinin yöntem ve asılları, atama yapılacak takımların belirlenmesi, tercihlerin alınması, yerleştirme, adayların takımlara başvurması ve atanmaları evrelerinden oluşacak halde gösterilmiş, anılan kısımda yer alan 23. hususta, adayların, ÖSYM tarafından (B) kümesi takımlara; KPSS puanları, tercihleri, takım sayıları ve şartları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirileceği; 25. hususta ise, adayların, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına mühleti içinde başvuracakları, kamu kurum ve kuruluşlarının, atamaya yetkili amirin onayı ile beş bireyden oluşan bir imtihan kıymetlendirme komitesi kuracağı ve bu kurulun, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler tarafından inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif edeceği belirtilmiştir.

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Üstte aktarılan Yönetmelik kararları bir bütün olarak incelendiğinde; getirilen kuralların, imtihan, yerleştirme ve atama süreçlerinin muhakkak bir tertip içerisinde yürütülmesi, adayların haklarının teminata alınması, yükümlülüklerinin evvelce belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının işçi gereksinimlerinin vaktinde karşılanması emelini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu emellere hizmet etmek üzere, atanılacak takımlar için belirlenen şartların adaylarda bulunup bulunmadığının, yapılacak atama süreçlerinin temelini teşkil eden ve atama süreçlerinden farklı olarak değerlendirilemeyecek olan yerleştirme basamağında ÖSYM tarafından, atama etabında ise, kurulacak komite tarafından incelenmesi öngörülmüştür.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca anılan Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzu’nun “1.Başvurma Genel Şartları” kısmının 1. fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde; tercih süreçlerinin son günü prestijiyle kazai rüşt kararını almış olma koşuluna yer verilmiştir.

Anılan Kılavuz kararı ve bu karara dayanılarak tesis edilen bir diğer atamama sürecinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesinin E:2016/1716 sayılı aslına kayıtlı evrakta 07/03/2017 tarih ve K:2017/640 sayılı kararla Kılavuz kararı ve buna dayalı atamama süreci hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiş; anılan karar Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 29/05/2019 tarih ve E:2017/3014, K:2019/2791 sayılı kararı ile onanmıştır.

Bu durumda, 12/10/1995doğum tarihli olan davacının, tercih süreçlerine son müracaatın alındığı 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonra 09/07/2013 tarihinde kazai rüşt kararı almış olduğu anlaşıldığından, üstte belirtilen ve yargı yerlerince hukuka uygun bulunan Kılavuz kararı uyarınca tesis edilen atanmamasına ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

Bu prestijle, dava konusu sürecin iptali yolundaki ısrar kararında türel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptaline ait Ankara 15. Yönetim Mahkemesinin 19/09/2019 tarih ve E:2019/1610, K:2019/1362 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere evrakın Ankara 15. Yönetim Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/06/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site by Uzman Tescil