Ana Sayfa İlan ve duyurular 13 Temmuz 2021

MKE A.Ş. Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı

7330 sayılı MKE A.Ş. isimli kurumun yeni teşkilat yapısını düzenleyen Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.

MAKİNE VE KİMYA SANAYİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7330- Kabul Tarihi: 30/6/2021

BİRİNCİ KISIM
Emel, Kapsam ve Tanımlar

Emel ve kapsam
UNSUR 1 – (1) Bu Kanunun gayesi, Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketinin kuruluşu, idaresi, kontrolü, misyon, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketinin kuruluşu, idaresi, kontrolü, vazife, yetki ve sorumluluklarına ait metot ve asılları kapsar.

Tanımlar

HUSUS 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Ulusal Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Ulusal Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık takım ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Ulusal Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulusal Savunma Üniversitesi, Harita Genel Müdürlüğü ile Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

ç) Şirket: Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketini,

d) İdare Şurası: Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi İdare Heyetini,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Misyon, Yetki ve Kontrol

Kuruluş

HUSUS 3 – (1) Bu Kanunla belirlenen maksatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ait kararları hariç 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk kararlarına tabi, başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon Türk lirası olan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Ulusal Savunma Bakanlığıdır.

(2) Şirket, 6102 sayılı Kanuna nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan temel mukavelesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.

(3) Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Fakat, mülkiyet hakkı ile kar hissesi hakkına halel gelmemek ve hisse sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazinenin Şirketteki hisse sahipliğine dayanan oy, idare, temsil, kontrol üzere hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Şirket işletme bütçesi ile ilgili olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

Vazife ve yetki

UNSUR 4 – (1) Şirket ulusal güvenlik gayeleri doğrultusunda askeri ve sivil emelli her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal unsur, petrokimya ve öteki kimyevi eserleri, makine, teçhizat, gereç, ham husus, araç gereç, aygıt, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme yahut ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma geliştirme, eser geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma yahut yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesine ait tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel sanayi bölgesi yahut eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile güç, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik dayanak sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel kontratında belirlenen başka faaliyetlerde bulunabilir.

(2) Şirket yüklendiği taahhütleri daha faal formda yerine getirmek emeliyle, birebir halde geri vermek yahut gerçeğe uygun pahasını ödemek koşuluyla Bakanlık envanterinde bulunan ham unsur, gereç, araç gereç, aygıt, teçhizat, yedek modül, sistem, alt sistem ve benzerilerini kullanabilir. Bakanlık envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilir.

(3) Şirket birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme yahut bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahiptir. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Konsey kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Şirket ikili yahut çok taraflı mutabakatlar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu yönetimleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ilişkin olan bağlı ortaklıklarca muhtaçlık fazlası ve kullanım dışı bırakılan yahut niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli yahut tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik kıymet taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve gereçleri; birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan gereçlerin üretilmesinde ham husus olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada pahalandırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ünite fiyatlarından satın alabilir yahut devralabilir. Bu fıkrayla ilgili konular hakkında 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Birtakım Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun kararları uygulanır.

Kontrol

HUSUS 5 – (1) Şirket, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız kontrol kuruluşları ortasından Genel Heyet kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız kontrole tabi tutulur. Hazırlanan bağımsız kontrol raporu, Genel Şuraya sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlığa ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İdare ve İşçi

İdare

UNSUR 6 – (1) İdare Heyeti üyeleri, bir üye Hazine ve Maliye Bakanının önereceği adaylar ortasından olmak üzere Genel Heyet tarafından seçilir. Genel Müdür, Genel Şura tarafından belirlenir.

(2) İdare Konseyi ve Genel Müdürün misyon, yetki ve sorumlulukları, İdare Konseyi üye sayısı, İdare Şurası Lideri ve üyelerinin seçimi ve vazife müddetleri ile çalışma tarz ve asılları, Şirketin faaliyet mevzuları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve kontrolü, iştirakler kurulması, zaman ve tasfiyesi, mali kararları ile öteki konular Şirketin temel kontratıyla belirlenir.

(3) İdare Şurasında vazife alan kamu görevlilerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Birtakım Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamenin 34 üncü hususuna nazaran kamu iktisadi teşebbüsleri idare heyeti üyelerine ödenen meblağda ödeme yapılır.

İşçi rejimi

UNSUR 7 – (1) Şirket hizmetlerinin gerektirdiği misyonlar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi eliyle yürütülür. Bu kapsamda istihdam edilecek işçi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Şirket faaliyet alanı ile ilgili hususlarda süreksiz yahut daima olarak yerli ve yabancı asıllı işçi istihdam edebilir. Şirkette istihdam edilecek işçi hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair mevzuat kararları uygulanmaz. İstihdam edilecek işçinin; işe alınması, sayısı, nakli, görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, takımı, unvanı, fiyatı ile öbür tüm mali ve toplumsal hakları, terfisi, müsaadesi, çalışma temelleri, vekalet, ödül ve disiplin süreçleri ile mukavele asılları ve gibisi öteki uygulamaya ait konular Genel Konsey tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenir. Genel Şura bu yetkisini İdare Konseyine devredebilir. Fakat anılan işçiye, fiyat ve öbür tüm mali ve toplumsal hakları kapsamında yapılacak ödemelerin aylık ortalaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Heyet tarafından tespit edilecek üst hududu geçemez.

(2) Şirket bünyesinde, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Milletlerarası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma müsaadesi yahut çalışma müsaadesi muafiyeti ile yabancı asıllı işçi çalıştırılabilir. Müracaata ait izlenecek yordam ve temeller Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlıkça ortaklaşa belirlenir. Çalışma müsaadesi muafiyeti olan yabancı, iş kontratı mühleti boyunca Türkiye’de ikamet edebilir ve Şirket bünyesinde çalışabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli, Süreksiz ve Son Kararlar

Muafiyet

UNSUR 8 – (1) Şirket ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ilişkin olan iştirakler 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, ceza ve yasaklama kararları hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Kontratları Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname, 399 sayılı Kanun Kararında Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Başka Kamu Vazifelileri ile İlgili Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kararında Kararname, 12 nci unsuru hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Mali ve Toplumsal Haklarında Düzenlemeler ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname ve 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı Genel Takım ve Yordamı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarına tabi değildir. Şirket yöneticileri ve çalışanına ödenecek yurt içi ve yurt dışı gündelik fiyatı ile kullanılacak taşıtlara ait adap, temel ve limitler Genel Konsey tarafından belirlenir.

(2) 6102 sayılı Kanunun birebir ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel heyet toplantısına davet yolu ile genel şura toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ait kararları Şirket hakkında uygulanmaz.

(3) 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yönetimler, Şirketten yapacakları mal yahut hizmet alımları ile savunma ve güvenlik alanlarına ait üretim işleri tarafından, bu Kanunlarda yer alan kararlara tabi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlar ile Şirket ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ilişkin olan iştiraklerin yapacağı alımlara ait adap ve asıllar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(4) Sermaye ve sermaye artırım halleri ile ilgili olarak 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu hususunun birinci fıkrasının (c) bendi Şirket hakkında uygulanmaz.

(5) Şirket, şirketin payları ve bağlı iştirakleri; satış, kiralama, işletme hakkının dönemi ve/veya sair öteki tasarruflar yoluyla yerli yahut yabancı özel hukuk gerçek ve hukuksal şahıslarına devre bahis edilemez.

Atıflar

HUSUS 9 – (1) Mevzuatta Makina ve Kimya Sanayisi Kurumuna yapılan atıflar Şirkete yapılmış sayılır.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kararlar

HUSUS 10 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin ek 1 inci hususu yürürlükten kaldırılmış ve Kanun Kararında Kararnameye ekli listenin “A- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)” başlıklı kısmının “İlgili Bakanlık: ULUSAL SAVUNMA BAKANLIĞI” başlığı altında yer alan “Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu (MKEK)” satırı listeden çıkarılmıştır.

(2) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci hususunun birinci fıkrasının (3) numaralı bendine “asli görevleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı” ibaresi eklenmiştir.

Çalışana yönelik geçiş kararı

SÜREKSİZ UNSUR 1 – (1) Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda istihdam edilen 4857 sayılı Kanuna tabi işçi ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi işçi mevcut statüleri ve unvanlarına ait toplumsal ve özlük haklarıyla Şirkette istihdam edilmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan istekte bulunanların emekliye ayırma süreçleri gecikmeksizin yerine getirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi müteakip altı aylık mühletin sonundan itibaren Şirkette özel hukuk kararlarına tabi olmayan işçi çalıştırılamaz.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda; İdare Heyeti Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Konseyi Lideri, I. Hukuk Müşaviri, Daire Lideri, Şube Müdürü, Fabrika/İşletme Müdürü, Fabrika/İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür, Kısım Müdürü, Müdür Yardımcısı ve gibisi idari misyonları olanların vazifesi öbür bir sürece gerek kalmaksızın sona erer. Bu bireylere ayrıyeten rastgele bir tebligat yapılmaz. Vazifeleri sona eren yöneticiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi müteakip altı aylık mühletin bitimini geçmemek üzere yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar birinci fıkra kararları çerçevesinde misyonlarına devam eder. Bu vakitte geçen müddetler, makam ve görev/temsil tazminatı verilmesi gereken takımlar için orta verilmeksizin çalışılmış üzere sayılır ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü hususlarında belirtilen mühletlerin hesabında dikkate alınır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan çalışana, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde İdare Kurulunca iş kontratı teklif edilir. Şirket ile mukavele imzalayanlar, bu kapsamda geçen hizmet mühletleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınmak suretiyle, 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilir. Bunlardan;

a) 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü unsuru uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun kararları uygulananlar hakkında, emekçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendine nazaran sigortalı olma talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, evvelden emeklilik hak ve yükümlülüklerine temel takım, vazife yahut konumları dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıyeten, bu halde geçen mühletleri kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü hususlarında belirtilen mühletlerin hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine temel aylık derece ve kademeleri genel kararlar çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bunlara Şirkette geçen çalışma mühletleri için kıdem tazminatı ödenmez ve bu mühletler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.

b) Emekçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendine nazaran sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile toplumsal güvenliğe ait öteki hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili kararlarına nazaran belirlenir.

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra misyona başlayan ve birebir Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine temel yararları birebir Kanunun 80 inci hususuna nazaran belirlenenler, taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına girenlerden iş kontratı 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü unsuru kapsamında sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına temel hizmet müddetinin tespitinde; emekli ikramiyesine temel hizmet mühletleri de dikkate alınır. Lakin, bunlara emekli ikramiyesine temel hizmet mühletleri için ödenecek kıdem tazminatı, ilgilinin Devlet memurluğu yahut kontratlı işçi statüsünün sona erdiği tarihteki emeklilik keseneğine temel aylık ögeleri üzerinden ve iş kontratının sona erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi meblağını geçemez.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan çalışandan, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Şirket ile mukavele imzalamayı kabul etmeyenler, üç farklı vilayet tercihi alınarak, öteki kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare Kurulunca Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Bildirilen çalışanın atama teklifleri, kamu işçisi bilgi sisteminin bulunduğu kurumla gerekli uyum sağlanmak suretiyle, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet muhtaçlıkları ve işçinin vilayet tercihleri göz önünde bulundurularak 4046 sayılı Kanunun 22 nci hususunda belirtilen temel ve metotlar çerçevesinde gerçekleştirilir ve kelam konusu işçi hakkında anılan husus kararları uygulanır. Tercihte bulunmayan çalışanın atama teklifleri 4046 sayılı Kanunun 22 nci unsuru kararlarına nazaran sonuçlandırılır. Lakin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci hususu uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Şirket tarafından karşılanır.

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan işçi mevcut iş kontratı ile birlikte Şirkete devredilmiş sayılır ve bunların Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda geçen hizmet müddetleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında Şirkette çalışmaya devam edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda yürürlükte bulunan toplu iş mukavelesi kararlarından yararlanmaya devam eder.

(6) Şirkette çalışmaya devam etmek istemeyen mevcut çalışanlar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlık takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda istihdam edildikleri statüye uygun takım ve durumlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere Bakanlığa bildirilir. Şirket tarafından bildirilen işçinin süreçleri Bakanlık tarafından yürütülür. Bakanlık tarafından işçiye, Bakanlık takım ve kuruluşunda yer alan kurumlardan belirlenen üç farklı üniteden tercih yapılmak üzere atama teklif edilir. Bu işçinin iş kontratı Bakanlığa devredilmiş sayılır ve bunların Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu ile Şirkette geçen hizmet mühletleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş takım ve konum bulunmaması halinde kelam konusu takım ve durumlar ayrıca bir sürece gerek kalmaksızın atama sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında devredilen işçi bakımından zaman tarihinden evvel doğmuş ve dönem tarihinde ödenmesi gereken borçlardan Şirket sorumludur. Kıdem tazminatına ait kararlar gizlidir. Ataması tekemmül ettirilen emekçiler, atama buyruklarının bildirimini izleyen günden itibaren on beş gün içinde yeni vazifelerine başlamak zorundadır.

(7) Bakanlık takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler ile on beş gün içinde yeni kurumunda misyonuna başlamayanların iş mukaveleleri, feshin geçerli sebep kapsamında olduğu ve Şirket tarafından 4857 sayılı Kanunun 17 nci unsurunda belirtilen ihbar müddeti yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilerek feshedilir. Bu fıkra kapsamında iş kontratı feshedilenlerin, kıdem tazminatı ile fesih tarihinden evvel doğmuş ve fesih tarihinde ödenmesi gereken personellik alacaklarına ait hakları gizlidir.

Bölüm

SÜREKSİZ UNSUR 2 – (1) Bu Kanunla kapatılan Makina ve Kimya Sanayisi Kurumuna ilişkin her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt, araç, gereç ve gereç, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile iştiraklerindeki sermaye iştirak hisseleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir sürece gerek kalmaksızın Şirkete devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ilişkin yahut Devletin karar ve tasarrufu altında olup kapatılan Makina ve Kimya Sanayisi Kurumuna tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir sürece gerek kalmaksızın tahsis maksadında kullanılmak üzere Şirkete tahsis edilmiş sayılır.

(2) Bu Kanunla kapatılan Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu tarafından yapılmış olan kontratlara, Şirket halef olur. Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunun leh ve aleyhine açılmış davalarda ve icra takiplerinde Şirket tabiatıyla taraf sıfatını kazanır.

(3) Bu unsur kapsamındaki her türlü evre, temlik ve intikaller veraset ve intikal vergisinden, yapılacak süreçler harçlardan ve bu süreçlerle ilgili düzenlenecek her türlü mukavele, protokol ve kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) Şirket temel kontratı ile Genel Şura yahut İdare Şurası tarafından çıkarılacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçecek müddette Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu Ana Statüsünün bu Kanuna alışılmamış olmayan kararları ile mevcut yönetmelik ve yönergeler uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

HUSUS 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 12 – (1) Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site by Uzman Tescil