Ana Sayfa İlan ve duyurular 17 Temmuz 2021

Disiplin kurulu cezayı red veya kabul eder, peki ‘kanaat’ bildirebilir mi?

Zabıt katibi olarak vazife yapan davacının eksper fiyatlarının vaktinde yatırılması konusunda gerekli itinası göstermeyerek 4 ay üzere bir mühlet zarfında uhdesinde kalmasına sebep olduğu münasebeti ile kademe ilerlemesi cezası verilmiştir.

İlgili hakkında sürdürülen ceza yargılamasından ise beraat kararı çıkmıştır.

Birinci derece mahkemesi açılan davayı reddetmiştir.

Danıştay ise bu kararı aşağıdaki münasebet ile bozmuştur:

Disiplin Konseyinin yetkisinin önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını “kabul” ya da “ret” tarafında olduğu ve Kanun’da bunun dışında da yetki kullanabileceği istikametinde düzenleme bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Heyetin yetkisi dışında belgeyi Yüksek Disiplin Heyetine göndermesinin verilen yetkinin aşılması sonucunu doğurmaktadır.

Ayrıyeten, memurlara devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmesi için amirlerin bu istikamette isteğinin olmasının sürecin ön koşulu olduğu, olayda, sürecin tesisinden evvel amirlerin bu tarafta rastgele bir isteği bulunmamasına ve disiplin konseylerinin “amir” olarak bu yetkiyi kullanabileceğine dair Kanun’da rastgele bir düzenleme bulunmamaktadır.

Birinci derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK birinci derece mahkemesinin ısrar kararını onamıştır. Münasebet is şu formdadır.

Bakanlık Disiplin Heyetinin, davacının fiilleri hakkında soruşturmacı tarafından yapılan nitelendirmeye katılmak mecburiliği bulunmadığı üzere davacının aksiyonlarının memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulunmak fiilini oluşturduğu kanaatine ulaştığı takdirde hususun yetkili Şura tarafından görüşülmesi gerektiği tarafında karar almasını engelleyen bir düzenleme de mevzuatımızda yer almadığından, Disiplin Heyeti tarafından, disiplin belgesinin Yüksek Disiplin Konseyine direkt gönderilmesinde adaba terslik bulunmamaktadır.

İDDK., E:2019/3391 K:2020/785 T:16.3.2020

Temel No.: 2019/3391

Karar No.: 2020/785

Karar tarihi: 16.03.2020

T.C. Danıştay Başkanlığı – İdari Dava Daireleri Konseyi

Temel No.: 2019/3391

Karar No.: 2020/785

Karar tarihi: 16.03.2020

İSTEMİN KONUSU: Muğla 2. Yönetim Mahkemesinin 12/09/2019 tarih ve E:2019/1125, K:2019/882 sayılı kararının ısrara ait kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Muğla ili, Marmaris Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c) hususu uyarınca üç yıl müddetle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ait Muğla İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemesi Adalet Kurulu Başkanlığının 20/03/2015 tarih ve 2015/336 sayılı sürecinin iptali istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Muğla 2. Yönetim Mahkemesinin 25/01/2016 tarih ve E:2015/581, K:2016/85 sayılı kararıyla;

Davacının eksper fiyatlarının vaktinde yatırılması konusunda gerekli itinası göstermeyerek 4 ay üzere bir mühlet zarfında uhdesinde kalmasına sebep olduğu fiilinin sübuta erdiği anlaşıldığından tesis edilen süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı,

Öte yandan, dava dilekçesinde yüklenen cürmün sanık tarafından işlenmediğinin mahkeme kararıyla sabit olduğundan davacı hakkında disiplin cezası tayinine gidilemeyeceği argümanına yer verilmiş ise de; uzman fiyatlarının geç yatırılması ile ilgili olarak davacı hakkında yapılan cezai kovuşturma sonucunda Marmaris 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/03/2014 tarih ve E:2013/656, K:2014/299 sayılı kararıyla, ”davacının aksiyonu sonucunda kamu ziyanının tespit edilememiş olması, hareket sebebiyle ilgili evraklar yönününden gecikmeye sebep olunmadığı ve şahıslara rastgele bir haksız menfaatin sağlanmadığının anlaşılması” hususu münasebet gösterilerek davacının beraatine karar verildiği, ceza mahkemesi kararının anılan münasebet nedeniyle davacının disiplin cezası ile tecziye edilmesine mahzur bir konu teşkil edemeyeceği anlaşıldığından, bu teze prestij edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 16/11/2016 tarih ve E:2016/10185, K:2016/6264 sayılı kararıyla;

657 sayılı Kanun’un 126. unsurunda, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı ve bu cezaların hangi makamlar tarafından onaylanacağının belirlendiği, bu bağlamda, disiplin heyetlerinin farklı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı,

Bakılan uyuşmazlıkta ise; yürütülen disiplin soruşturması sonucunda davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için yetkili Bakanlık Disiplin Konseyi kararının alınması gayesiyle belgenin Bakanlık Disiplin Konseyine gönderildiği, bu basamağa kadar ceza verilebilmesi için Kanun’da belirtilen yollara uyulduğu, lakin, Bakanlık Disiplin Konseyinin önerilen cezaya ait “kabul” ya da “ret” tarafında bir karar vermesi gerekirken, bu tarafta bir karar vermeksizin fiilin farklı nitelendirilebileceği gerekçesiyle belgeyi direkt Yüksek Disiplin Heyetine gönderdiğinin anlaşıldığı,

Bu istikametiyle, Disiplin Konseyinin yetkisinin önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını “kabul” ya da “ret” tarafında olduğu ve Kanun’da bunun dışında da yetki kullanabileceği tarafında düzenleme bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Heyetin yetkisi dışında belgeyi Yüksek Disiplin Heyetine göndermesinin verilen yetkinin aşılması sonucunu doğurduğu,

Ayrıyeten, memurlara devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmesi için amirlerin bu tarafta isteğinin olmasının sürecin ön kuralı olduğu, olayda, sürecin tesisinden evvel amirlerin bu tarafta rastgele bir isteği bulunmamasına ve disiplin konseylerinin “amir” olarak bu yetkiyi kullanabileceğine dair Kanun’da rastgele bir düzenleme bulunmamasına karşın, belgenin resen ve direkt Yüksek Disiplin Şurasına gönderilerek, Kanun’da öngörülen sisteme muhalif olarak amirin bu tarafta isteği olmaksızın tesis edilen dava konusu süreçte tüzel isabet bulunmadığı sonucuna varılarak Muğla 2. Yönetim Mahkemesinin 25/01/2016 tarih ve E:2015/581, K:2016/85sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti:

Muğla 2. Yönetim Mahkemesinin 12/09/2019 tarih ve E:2019/1125, K:2019/882 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlıkta, yapılan soruşturma sonucunda davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için, yetkili Bakanlık Disiplin Konseyi kararının alınması maksadıyla belgenin Bakanlık Disiplin Konseyine gönderildiği, Bakanlık Disiplin Heyetinin önerilen cezaya ait kabul ya da ret tarafında bir karar vermesi gerekirken, bunu yapmayıp, fiilin farklı nitelenebileceği gerekçesiyle belgeyi direkt Yüksek Disiplin Şurasına gönderdiğinin anlaşıldığı,

Her ne kadar Bakanlık Disiplin Şurasının fiilin farklı nitelenebileceği gerekçesiyle belgeyi direkt Yüksek Disiplin Konseyine göndermek suretiyle yetkisini aştığının kabulü gerekmekteyse de Yüksek Disiplin Kurulunca soruşturma kapsamındaki bir kısım eksiklikler tamamlatıldıktan sonra 19/12/2014 tarih ve 358 sayılı kararla; davacının aksiyonunun 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) hususunda tanımlanan fiillerden olmadığı, birebir Kanun’un 125/D-(c) unsuru kapsamında kaldığı gerekçesiyle evrakın Bakanlık Disiplin Heyetine iade edildiği ve davacının da 657 sayılı Kanun’un 125/D-(c) hususu uyarınca 3 yıl mühletle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı anlaşıldığından, disiplin cezası verilebilmesi için gereken adap kararlarına sonuç prestijiyle uyulduğunun görüldüğü münasebeti eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, ceza yargılamasında kabahatin sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu gerekçesiyle verilen beraat kararlarının Yönetim Mahkemelerini de hukuken bağlayacağı, ayrıyeten Daire kararında da belirtildiği üzere yetki aşımı suretiyle verilen disiplin cezasının yol kararlarına ters olduğu, ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Yönetim Mahkemesince verilen kararın adap ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’IN FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Yönetim Mahkemesi kararının ısrara ait kısmının gerekçeli onanması ve işin aslı hakkında karar verilmek üzere evrakın Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME:

Yönetim ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan;

“a) Vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka ters karar verilmesi,

c) Yol kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Uyuşmazlıkta ısrara ait konu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi teklifiyle disiplin belgesi kendisine iletilen Disiplin Konseyinin, davacı tarafından gerçekleştirilen hareketlerin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulunmak fiilini oluşturduğu ve 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) unsuru uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirebileceği gerekçesiyle disiplin evrakını Yüksek Disiplin Konseyine direkt göndermesi tarza alışılmamış olsa da Yüksek Disiplin Kurulunca fiilin 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) bendi kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle evrakın Disiplin Heyetine iade edildiği ve dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının Disiplin Amiri tarafından getirilen teklife uygun olarak Disiplin Konseyi tarafından verildiği dikkate alındığında, adaba ters olarak başlatılan süreçlerin sonuç prestijiyle yasal hale geldiğine ilişkindir.

Temyize husus Yönetim Mahkemesi kararında, Disiplin Şurasının, davacı tarafından gerçekleştirilen aksiyonların devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirebileceği gerekçesiyle disiplin belgesini Yüksek Disiplin Heyetine direkt göndermesi tarza ters görülmüş ise de, Bakanlık Disiplin Heyetinin, davacının fiilleri hakkında soruşturmacı tarafından yapılan nitelendirmeye katılmak mecburiliği bulunmadığı üzere davacının hareketlerinin 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) unsurunda belirtilen memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulunmak fiilini oluşturduğu kanaatine ulaştığı takdirde hususun yetkili Şura tarafından görüşülmesi gerektiği tarafında karar almasını engelleyen bir düzenleme de mevzuatımızda yer almadığından, Disiplin Konseyi tarafından, disiplin evrakının Yüksek Disiplin Şurasına direkt gönderilmesinde yönteme terslik bulunmamaktadır.

Bu nedenle, temyizen incelenen kararın, ısrara ait kısmında, sonucu prestijiyle metot kararlarına ve hukuka terslik bulunmadığı, temyiz incelemesine bahis karar hakkında Dairesince işin temeli incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının, temyize bahis kararın ısrara ait kısmına yönelik temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Muğla 2. Yönetim Mahkemesinin 12/09/2019 tarih ve E:2019/1125, K:2019/882 sayılı kararının temyize konuısrara ait kısmının ONANMASINA,

3. Uyuşmazlığın temeli hakkında karar verilmesi için belgenin Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesine,

4.Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site by Uzman Tescil