Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?

Devlet memurları aylıksız izin aldığında, kadrosu dolu tutulduğu için memurlar için getirilen yasaklara tabidir. Uygulama yurtiçinde kullanılan aylıksız izinler için geçerli olduğu gibi yurt dışında kullanılacak aylıksız izinler de geçerlidir.
ilan ve duyurular - 26 Mayıs 2023 15:20 A A

8 yıllık memurum. 1 yıl ücretsiz ücretsiz izin alıp yurtdışına kendi imkanlarım ile gideceğim. Bu sürede yurtdışında bir firmada çalışıp sonra geri dönmek istiyorum. Geri döndüğümde herhangi bir yaptırım ile karşılaşır mıyım?
Ücretsiz izin alanlar ticari kazanç getiren işlerde çalışamaz gibi bir durum var biliyorum fakat yurtdışı ile ilgili herhangi bir bilgi bulamadım.

Çalışmanın yurt içinde veya yurtdışında olmasının bir farkı yoktur

Memurların bir mazerete bağlı olmaksızın istekleri üzerine kullanabilecekleri aylıksız izne ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmünde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” denilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde ise; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”
hükümleri yer almaktadır.

Aylıksız izinde kazanç getirici faaliyetlerde bulunma konusundaki yerleşik görüş ve uygulamalar; aylıksız iznin memurun izin türlerinden biri olduğu, bu süreçte diğer izinlerden farklı olarak aylık ödenmediği, ilginin memuriyetinin devam ettiği, kadrosunun dolu tutulduğu, memurlar için getirilen yasakların aylıksız izinde de devam ettiği, bu sebeplerle aylıksız izin kullanan memurun bu süreçte başka bir işte çalışamayacağı yönündedir. Çalışmanın yurt içinde veya yurtdışında olmasının bir farkı bulunmamaktadır.

Sayıştay’a göre aylıksız izinde memuriyet statüsü devam ediyor.

Aylıksız izinde memuriyet statüsünün devam ettiğine ilişkin olarak 01.02.1988 tarihli ve 462011 sayılı Sayıştay Genel Kurulu Kararında; aylıksız izinli olan Devlet memurunun memuriyet sıfatının devam ettiği belirtilmek suretiyle eş ile bakmaya mecbur olduğu ana, baba ve çocurkların tedavi giderlerinin kurumunca ödenmesi yönünde karar verilmiştir.

Aylıksız iznin kamu görevlilerinin sosyal güvenlik haklarına da etkisi bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin aylıksız izin sürelerini borçlanmaları suretiyle bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılması mümkündür.

Ayrıca aylıksız izinli kamu görevlileri için kurumlarınca genel sağlık sigortası primi ödenmektedir. İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kamu görevlilerinden bir yıla kadar aylıksız izin alanlar için bu süre boyunca, askerlik sebebiyle aylıksız izinli sayılanlar için ise askerlik süresi boyunca GSS primleri kurumlarınca ödenmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi olan kamu görevlileri için farklı bir uygulama mevcut olup, bunlar için süre sınırı bulunmamakta, aylıksız izin süresi boyunca GSS primi kurumlarınca ödenmektedir.

Sonuç olarak, yerleşik görüş ve uygulamalar yurt içi veya yurt dışı ayrımı olmaksızın aylıksız izindeki memurların çalışamayacağı yönünde olsa da, aylıksız izindeki memurun çalışmasına izin verilmesi gerektiği hususundaki değerlendirmelerimize “Aylıksız izindeki memurların çalışmasına izin verilmeli” başlıklı içeriğimizde yer verilmiştir.

ilan ve duyurular - 15:20 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster