Ulusal Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
ilan ve duyurular - 24 Mart 2023 02:36 A A

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ GİRİŞ SINAV DUYURUSU

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre LTzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını “Son İşyeri Bilgileri’ ‘ sekmesinden gireceklerdir.

e) Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ ye giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

f) Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

ğ) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

e) Nitelik Tablosunda belirtilen her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafindan Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. (Son başvuru tarihinden soma sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.)

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular, 24 Mart – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ ortamı dışında elden veya posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar son başvuru talihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msh.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca TC. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adaylara ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair elektronik posta adresine elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj gönderilecektir.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterlikçe onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ve sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmiş,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

f) Geçerlilik süresi dolmamış Yabancı dil sonuç belgesi, (Yabancı dil şartı aranan unvanlar için)

g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek adaylardan, askerlik durum belgesi, (e-Devletten alman belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret) (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

h) 2 adet vesikalık fotoğraf.

6. SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartlan taşıyan tüm adaylar, KPSS puan türü/türleri esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğnı sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

a) Giriş Sınavı Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan

b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

e) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14. maddesinde öngörülen “Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alman sağlık raporıı.~’nu elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığma gönderecektir.

b) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

c) Diğer işlemler:

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacakta-.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarım yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

(5) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

ilan ve duyurular - 02:36 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster