TMSF, 10 Uzman Yardımcısı Alacak

TMSF, 10 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 12 mayıs 2023
ilan ve duyurular - 27 Mart 2023 04:00 A A

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

I- Sınava Katılma Şartları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı

Özel Şartlar;

. Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin birinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

. ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

. Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 (İkiyüz) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 (İkiyüz) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Genel Şartlar;

. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ve dahi affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,

. 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II- Sınav Başvurusu

Başvurular, 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren en geç 12 Mayıs 2023 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

III- Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini, Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

. Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV- Yazılı Sınava Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V- Sınav Giriş Belgesi

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” sayfasında yer alan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. Adayların ayrıca yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VI- Yazılı Sınav Konuları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı:

1) Alan Bilgisi

– Temel Windows ve Linux İşletim Sistemleri

– Temel Network

– Temel Veritabanı

– Siber Güvenlik

– Bilgisayar Teknolojisi Kavramları

– Internet Kavramları

– Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII- Yazılı Sınavın Şekli, Tarihi ve Yeri

Fon Uzman Yardımcılığı’na (Bilişim) giriş yazılı sınavı, 10 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi’nde (Davutpaşa Kampüs) (Adres: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220, Esenler/İstanbul / Davutpaşa-YTÜ Metro İstasyonu durağı), 10:00-15:45 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü seçmeli klasik usulde, Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır.

Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

VIII- Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı sınavda, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her iki bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve bölümlerin ağırlıklı ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Sınav puanı, sınav bölümlerine aşağıdaki ağırlık oranları uygulanarak hesaplanacaktır:

. Alan Bilgisi : %70

. Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30

Yazılı sınavı kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınav sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenecek ve sınav kağıtları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe veya elektronik posta yoluyla itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınavı kazanmış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX- Sözlü Sınav ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava alınacak adaylar, sözlü sınav tarihi, yeri vb. bilgiler belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X- Genel Değerlendirme ve Başarı Notu

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçlarına ilişkin asil ve yedek liste, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web sitesinde duyuru yapılır. Adaylar sınav sonuçlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

İlan olunur.

3311/1-1

ilan ve duyurular - 04:00 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster