Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 11 Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 11 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 10 nisan 2023
ilan ve duyurular - 6 Nisan 2023 03:36 A A

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi gereğince, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde www.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) ya da ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü hizmet noktasından da başvuru yapılabilir.

A. GENEL AÇIKLAMALAR ve BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından mahküm olmamak,

3. Eski hükümlü statüsü dışındaki işgücü taleplerine başvuru yapabilmek için; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri

gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün (3 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

12. Başvuruda bulunan adaylar, ilanda belirtilen tüm hususları ve işyerindeki çalışma koşullarını kabul etmiş sayılır.

13. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

B. KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.adu.edu.tr) bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 19/04/2023 Çarşamba Günü saat: 10:00’da ADÜ TV üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav Ziraat Fakültesi Dekanlığında yapılacak ve sınava ilişkin tarih ve saat Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

C. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.adu.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

D. SÖZLÜ SINAV İŞLEMİ

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların söz konusu belgeleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Göreve başlamaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya şartları taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre göreve başlatılacaktır.

Göreve başlama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak göreve başlatılmayacak, sehven başlatılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 06/04/2023 – 10/04/2023

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

ilan ve duyurular - 03:36 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster