Mesleksel Yeterlilik Kurumu 1 Personel Alacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 mayıs 2023
ilan ve duyurular - 11 Mayıs 2023 22:12 A A

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi Ankara da bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında istihdam edilmek üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 1. Hukuk Müşaviri personel alımı anılan aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar kapsamında alımı yapılacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

Kurumda çalıştırılacak personelde aranan genel şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, (erkek adaylar için) askerliğini yapmış veya mülakat ve sözlü tarihinde tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak, d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneği haiz olmak,

f) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

2-ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1.Hukuk Müşaviri alımı ilanı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurumu üzerinden yapılacak, ancak başvurular Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Adres: Balgat Mahallesi, 1420. Cadde No: 12 Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. Başvuru ilanı https://www.myk.gov.trinternet adresinde ilan edilecek olup, idare tarafından talep edilecek bilgi ve belge formatları yapılacak ilanın ekinde yer alacaktır.

Avukat alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurumu üzerinden yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza aday listeleri iletildikten sonra ve idarenin uygun göreceği zamanda https://www.myk.gov.trinternet adresinde ilan edilecek olup, idare tarafından talep edilecek bilgi ve belge formatları yapılacak ilanın ekinde yer alacaktır.

İdare adaylardan net olmayan hususlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler 1. Görev Talep Dilekçesi (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)

2. Aday Bilgi Formu (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)

3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (en çok 1 sayfa)

4. T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Dilekçe Formatında)

5. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Posta ile başvuru halinde noter onaylı fotokopi)

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmış olarak getirilecektir. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır)

8. İlanda belirtilen diğer şartları kanıtlayıcı belgeler.

9. Son bir yıl için de Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiş sınavlarda başarısız olanlar başvuruda bulunamaz.

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar 12/05/2023- 16/05/2023 tarihler arasında başvurularını yapabileceklerdir. Nihai listeler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza iletilecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü mülakat sınav şeklinde yapılacaktır.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler talepleri ile diğer her türlü duyuru Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.trinternet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, ilanlar tebligat yerine geçecektir.

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Öğrenim dallarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyet alanları konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek aday belirleyecektir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak kazanacaktır.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5-DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Ücret ve mali haklar 375 sayılı KHK nın Ek 11 ve 28 inci maddeleri gereğince emsali devlet memuruna göre ödenmektedir.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü mülakat sınavı tarihi, saati ve yeri daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığının (Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Çankaya /ANKARA – Posta Kodu:06520) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylarla, 4857 sayılı İş Kanunu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İş Sözleşmesi İmzalanır.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Mesleki Yeterlilik Kurumu hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.trinternet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ilan ve duyurular - 22:12 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster