Kütahya Sahipsiz Hayvanları Müdafaa Birliği kontratlı veteriner alacak

Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği sözleşmeli veteriner alacak. Son başvuru tarihi 29 Eylül 2023.
ilan ve duyurular - 15 Ağustos 2023 16:48 A A

KÜTAHYA İLİ SAHİPSİZ HAYVANLARI KORUMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kütahya ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyona tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen veteriner hekim pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk Vatandaşı olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.kutahyabirlik.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birlik Başkanlığımızca tasdik edilebilir),

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birlik Başkanlığımızca tasdik edilebilir),

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birlik Başkanlığımızca tasdik edilebilir),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Birlik Başkanlığımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birlik Başkanlığımızca tasdik edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26/09/2023 – 29/09/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri 08:30-12.30 ile 13.30-17:30 içinde) Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığına (Hükümet Konağı Kat:2 Servi Mh. Zafer Meydanı No:1 43050 Merkez/KÜTAHYA) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Birlik Başkanlığımızın kushay[email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Birlik Başkanlığımızca değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. Birlik Başkanlığımız tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 04/10/2023 tarihinde Kurumumuzun genel ağ sayfasında http://www.kutahyabirlik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Birlik Başkanlığımızca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş oldukları adresine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Birlik Başkanlığımız sorumlu tutulamayacaktır.

. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli personel pozisyonu için yapılacak sözlü sınav 12/10/2023 tarihinde saat 10:00’da Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav konuları;

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-Mahalli idarelerle ilgili Temel Mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Birlik Başkanlığımız tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Birlik Başkanlığımızın internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Birlik Başkanlığımızın internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Birlik Başkanlığımızın internet adresinde (http://www.kutahyabirlik.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

KÜTAHYA İLİ SAHİPSİZ HAYVANLARI

KORUMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

ilan ve duyurular - 16:48 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster