Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 Emekçi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 08 aralık 2023
ilan ve duyurular - 4 Aralık 2023 03:00 A A

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde 2020- 2022 EKPSSP2 (Ön Lisans) puan türünden sözlü sınavla “Sürekli İşçi (Engelli)” alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) online olarak yapmaları gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

A)AÇIKLAMALAR

1) Sürekli İşçi (Engelli) ilanına ilişkin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun talep şartlarına uyan adaylardan Ön Lisans 2020 – 2022 EKPSSP2 puan üstünlüğüne göre gönderdiği açık iş sayısının dört katı, talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de açık iş sayısının dört katı asıl aday ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste yer alan adaylar arasından öncelikle asıl adaylar arasından sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır. (Asıl adaylardan başarılı olunamaması halinde yedek adaylar arasından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre)

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

3) İstihdam edilecek işçilerin ücreti brüt asgari ücretin %10 artırımlı olarak ödenecektir. Bu ücrete yol ve yemek yardımı eklenecektir.

4) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5) Başvuran adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış, ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

– İlanın Nitelikler Kısmandı Belirtilen Programların birinden Ön Lisans Mezunu olmak.

– Cinsiyeti Erkek / Kadın

– EKPSSP2 (Ön Lisans) belgesine sahip olmak.

– Askerlikle ilişiği bulunmamak. (yapmış, tecilli veya muaf olmak.)

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak, (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),

– Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

– 2020 – 2022 EKPSSP2’ye (Ön Lisans) girmiş olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir,

– Adayların Kahramanmaraş İli Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Merkezinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

– Başvuru tarihi itibariyle ilanın nitelikler kısmında belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki ünvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

– Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

– Diğer hususlar hakkında, ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11/12/2023 – 15/12/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ç) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır.

D) ATANACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

İŞKUR tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen adaylardan, ilanda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler istenilerek şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağrılarak sözlü sınav yapılacaktır. Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

Belge teslimi, sınav günü, tarihi ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar kurumumuz internet adresinde (www.ksu.edu.tr) adaylara duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E) ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Belgeleri teslim eden adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde süresi içerisinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek sırasına göre atama yapılacaktır.

İLETİŞİM

1) Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

2) İletişim Kanalları (Tel: 0 344 300 1197

3) Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kayseri Yolu Üzeri Avşar Yerleşkesi Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

12510/1-1

ilan ve duyurular - 03:00 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster